Woonvragen?

Beheer van onze woningen

Het beheer van de woningen van Plicht Getrouw is ondergebracht bij collega corporatie Woonstede in Ede. Alle informatie over reparaties, onderhoud en veranderingen (zie hieronder toestemming veranderen Woning) aan uw huis, vindt u via deze link op de website van Woonstede

TOESTEMMING VERANDEREN WONING/ ZAV beleid Plicht Getrouw

Huurders van Plicht Getrouw hebben de ruimte en keuzemogelijkheid om hun huurwoning naar eigen smaak aan te passen.                

Door een duidelijk Zelf Aan te brengen Voorzieningen (ZAV) beleid te formuleren, kan onduidelijkheid over wat je als huurder in de woning wel en niet mag doen, weggenomen worden.

Bij het opstellen van het ZAV beleid is rekening gehouden met de eisen van het huurrecht en de kwaliteitsnormen van Plicht Getrouw.  Het ZAV beleid is vastgesteld door het bestuur van Plicht Getrouw en is daarmee van toepassing voor huurders van Plicht Getrouw.      

Op grond van artikel 3 lid 2 sub a van de overlegwet hebben de huurders adviesrecht in het geval Plicht Getrouw het ZAV beleid wijzigt. (De huurdersorganisatie Plicht Getrouw heeft haar advies gegeven in 2016)

Wilt u uw huis verbouwen of veranderen (een Zelf Aan te brengen Voorziening), bijvoorbeeld het verwijderen van een binnenmuur of het leggen van plavuizen, dan heeft u daarvoor toestemming van Plicht Getrouw nodig. Dat doen we om de kwaliteit van de veranderingen te bewaken en om te weten wat in welke woning veranderd is. Na ons akkoord mag u beginnen aan de klus.

Anders dan op de site van Woonstede bij “melden veranderen woning” heeft u van Plicht Getrouw wel toestemming nodig bij verandering/verbouwing. U kunt via deze link het ZAV beleid van Plicht Getrouw lezen en in bijlage 5 precies zien waarvoor u toestemming nodig heeft van Plicht Getrouw.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Woonstede. Dat kan tussen 8.30 en 11.30 uur via het nummer: 0318 695 695 (keuze 1)

Andere woonvraag?

Ook met andere vragen over bijvoorbeeld uw woonsituatie, de leefbaarheid in uw huis en/of buurt of overlast kunt u terecht bij Woonstede.

Meer regelen?

Heel veel woonzaken kunt u online regelen. Bijvoorbeeld uw gegevens wijzigen of uw huurcontract opzeggen. Dat kan via de website van Woonstede. Daar kunt u inloggen op Mijn Plicht Getrouw.

Niet eens met besluit?

Bent u het niet eens met een besluit van Plicht Getrouw? Zoek dan eerst contact met het bestuur van onze corporatie. De bestuursleden bekijken of het genomen besluit aangepast moet worden. Als dit contact niet tot een oplossing leidt, kunt u het geschil voorleggen aan de  Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Deze commissie neemt de klacht in behandeling, hoort beide partijen en geeft ons als woningcorporatie onpartijdig advies over de behandeling van uw klacht en schrijft een oplossing voor.

Tot voor kort werd uw geschil in behandeling genomen door de Geschillenadviescommissie WERV.

De Geschillenadviescommissie WERV is opgehouden te bestaan en draagt haar taken over aan de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.

De aansluiting bij laatstgenoemde geschillencommissie heeft plaatsgevonden na instemming dan wel na positief advies van de betrokken huurdersorganisaties.
De formele aansluiting vindt uiterlijk medio 2019 plaats.

Meer informatie over de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied en het reglement van deze commissie vindt u op de website van deze geschillencommissie. (https://www.gcvalleigebied.nl/.)

 

 

 

Huurverhoging 2019


Per 1 juli 2019 worden de huren verhoogd met 1,6%.

Deze stijging is gelijk aan de inflatie over 2018.

Voor inkomens boven € 41.056 wordt de huur verhoogd met die 1,6% plus 2,6% extra. Totaal dus 4,2%.

U ontvangt eind april 2018 per post voor uw woning het voorstel.

Indien u het niet eens bent met deze voorgestelde huurverhoging dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Op de website van de overheid:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging.html kunt u lezen of en op welke wijze u hiertegen bezwaar kunt maken.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via e-mailadres huuradministratie@woonstede.nl of via telefoonnummer (0318) 695 695

 

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.