Website Huurdersorganisatie Bennekom

 

bennekompbord

 

De Huurders Organisatie Plicht Getrouw is m.i.v. 1-01-2022, bij de fusie van Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw met Stichting Woonstede, van naam gewijzigd in Huurdersorganisatie Bennekom.

Deze nieuwe huurdersorganisatie heeft natuurlijk ook een nieuwe website. 

via deze link: website van de Huurdersorganisatie Bennekom kunt u die website  bezoeken.

 

  Contactgegegevens:

  • Huurdersorganisatie Bennekom
  • Postbus 36, 6720 AA Bennekom
  • secretariaat@hobennekom.nl
  • Tel. nr. 0318 – 415389 (mevr. C. van Veenendaal, vrzt)
  • KvK: 50433393
  • IBAN: NL95INGB0007451693

Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw

De Stichting was sinds 21 november 1919 gevestigd te Bennekom en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 februari 1920, No. 38, Staatsblad No. 54. Zij stond ingeschreven in het stichtingen-en verenigingenregister onder nummer 09056559 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 oktober 1994.
De voormalige Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw had haar organisatie en werkwijze bestendigd in haar Statuten Plicht Getrouw 2017.

Per 1 januari 2022 is Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw gefuseerd met Stichting Woonstede. Stichting Woonstede zet nu de activiteiten voor de sociale huisvesting in Bennekom en geheel Ede voort.

 

De Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen hield toezicht en adviseerde het bestuur van voormalig Plicht Getrouw. De leden van de Raad van Commissarissen wendden hun kennis en kundigheid aan om de sociale huisvesting in Bennekom te bevorderen en zagen erop toe dat de gestelde doelen behaald werden. De leden van de Raad van Commissarissen werken volgens het Reglement RvC 2017 en voldoen aan deze profiel/functiebeschrijving. De Raad van Commissarissen werkt met een vastgesteld Toezichtkader.

Verantwoording

Het bestuur van de voormalige woningcorporatie legde verantwoording af aan de minister van Wonen en Rijksdiensten, de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds (WSW) en de belanghouders. In de jaarstukken 2020 Plicht Getrouw leest u er meer over. In de oordeelsbrief 2019 geeft de Autoriteit Woningcorporaties in naam van de minister haar oordeel over de werkzaamheden van Woningcorporatie Plicht Getrouw. Transparantie vonden wij belangrijk en dus zijn de Governancestructuur en de Integriteitscode van toepassing.

Activiteitenplan

Jaarlijks stelden we in overleg met de gemeente en de huurdersorganisatie een jaarplan op. Hierin stonden de prestatieafspraken voor de uit te voeren huisvestingszaken. Onderwerpen in het plan van 2016: Passende huisvesting, betaalbaarheid, huisvesting specifieke groepen, wonen met zorg, woningvoorraad, leefbare wijken en samenwerking. verder lezen? Dat kan in de Raamovereenkomst en prestatieafspraken 2021-2025.

 

Ondernemingsplan 2019-2022

In het ondernemingsplan 2019-2022 kon u de plannen voor die  jaren terugvinden.

Visitatie

Eens in de vier jaar bezoekt een visitatiecommissie onze Woningcorporatie. Deze onafhankelijk commissie geeft een objectief oordeel over het maatschappelijk presteren van de corporatie. De commissie werkt volgens de methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (6.0). In 2011, 2015 en onlangs in 2019 kreeg voormalig Plicht Getrouw bezoek van de commissie. Het visitatierapport en de reactie van voormalig Plicht Getrouw hierop kunt u hier bekijken.

Meldingsregeling bij vermoeden misstand, onregelmatigheid of integriteitsschending Plicht Getrouw

Indien u een vermoeden heeft van een misstand, een onregelmatigheid of integriteitsschending bij Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw dan kunt u via deze meldingsregeling zien hoe en bij wie u hiervan melding kunt maken.

Zoeken

VOORMALIGE Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 

 

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw/Woonstede met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw/Woonstede uw gegevens beheert en bewerkt.