Meer weten over Plicht Getrouw?


Op deze pagina staan alle belangrijke documenten van en over onze corporatie bij elkaar. 

 

Organisatie Woningcorporatie Plicht Getrouw

Statuten Plicht Getrouw 

Governancestructuur

Integriteitscode

Plicht Getrouw in Beeld 2017

”Meldregeling”, regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Plicht Getrouw.

Verkorte tekst "Meldregeling" en vertrouwenspersoon 08-05-2019

 

Documenten over het Bestuur van de Woningcorporatie

Bestuursreglement

Profiel/functiebeschrijving Bestuur

Bestuursvergoeding

 

Documenten over Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen 

Profiel/functiebeschrijving Raad van Commissarissen

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Visie op besturen en toezicht houden.

 

Beleidsdocumenten van de Woningcorporatie

Raamovereenkomst en prestatieafspraken 2021-2025

Ondernemingsplan 2019-2022

 

 

Verantwoordingsdocumenten van de Woningcorporatie

Toezichtsbrief 2020 Autoriteit Woningcorporaties

Visitatierapport 2015-2019

reactie op visitatierapport 2015-2019

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018 

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020 

Jaarverslag 2020 Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebeid 

 

Documenten over Huurdersorganisatie Plicht Getrouw

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2015

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2016

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2017

verslag Jaarvergadering Huurdersorganisatie 2018

 

Prestatieafspraken

prestatieafspraken 2018

prestatieafspraken 2019

prestatieafspraken 2021-2025

 

Publicatieplicht Anbi

Formulier publicatieplicht Volkshuisvesting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.

Persbericht Prestatieafspraken


Ede, 10 december 2020

Samen verantwoordelijk voor een betaalbaar woningaanbod voor verschillende typen huishoudens.

De gemeente Ede, de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw, de Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw hebben afspraken gemaakt over betaalbaarheid, beschikbaarheid, betaalbare warmtetransitie en energiezuinigheid, huisvesting en begeleiding van senioren en kwetsbare huurders, leefbare woonomgeving en samenwerking voor de periode 2021-2025 met de focus op het komende jaar.

In Ede groeit het aantal huishoudens de komende jaren fors. Dit stelt ons voor de grote uitdaging om de sociale huurvoorraad mee te laten groeien met de totale groei van Ede. Dit vraagt om een omvangrijk nieuwbouwprogramma. Om het wonen betaalbaar te houden moet ook de warmtevoorziening betaalbaar blijven. Ook energieverbruik speelt een belangrijke rol, daarom willen de partijen een campagne opzetten om energiezuinig gedrag te bevorderen. Ook gaan partijen in 2021 onderzoek doen naar de woon- en welzijnwensen/ -behoeftes van ouderen en een inschatting van de benodigde zorg en ondersteuning tot 2040. Belangrijk bij alles is de betrokkenheid van de huurders. Daarom willen de partijen huurders nog meer stimuleren en activeren om mee te denken over de ontwikkeling van hun wijk en/of complex door bijvoorbeeld een rol te spelen in een van de themagerichte adviesgroepen. Binnenkort wordt er gestart met een wervingscampagne om huurders hiervoor te enthousiasmeren.