Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw

De Stichting is sinds 21 november 1919 gevestigd te Bennekom en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 februari 1920, No. 38, Staatsblad No. 54. Zij staat ingeschreven in het stichtingen-en verenigingenregister onder nummer 09056559 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 oktober 1994.
De Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw heeft haar organisatie en werkwijze bestendigd in haar Statuten Plicht Getrouw 2017.

De bestuursleden van Woningcorporatie Plicht Getrouw

Voorzitter: Ben Tans

Vice-voorzitter: Dick van den Berg

Financiën: Hans Stoop

Technische zaken/beheer vastgoed: vacant

Secretaris: Peter Schotsman

De bestuursleden ontvangen een bestuursvergoeding voor hun werkzaamheden bij de woningcorporatie. De bestuursleden werken volgens het Reglement Bestuur 2017 en voldoen aan deze profiel/functiebeschrijving.

 

De Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert het bestuur van Plicht Getrouw. De leden van de Raad van Commissarissen wenden hun kennis en kundigheid aan om de sociale huisvesting in Bennekom te bevorderen en zien erop toe dat de gestelde doelen behaald worden. De leden van de Raad van Commissarissen werken volgens het Reglement RvC 2017 en voldoen aan deze profiel/functiebeschrijving. De Raad van Commissarissen werkt met een vastgesteld Toezichtkader.

Leden Raad van Commissarissen

Voorzitter:         Jan Harkema

Lid:                    Kyra van der Velden

Lid:                    Jan van Baars

 

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een bezoldiging voor hun werkzaamheden bij de woningcorporatie.

Verantwoording

Het bestuur van de woningcorporatie legt verantwoording af aan de minister van Wonen en Rijksdiensten, de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds (WSW) en de belanghouders. In de jaarstukken 2020 Plicht Getrouw leest u er meer over. In de oordeelsbrief 2019 geeft de Autoriteit Woningcorporaties in naam van de minister haar oordeel over de werkzaamheden van Woningcorporatie Plicht Getrouw. Transparantie vinden wij belangrijk en dus zijn de Governancestructuur en de Integriteitscode van toepassing.

Activiteitenplan

Jaarlijks stellen we in overleg met de gemeente en de huurdersorganisatie een jaarplan op. Hierin staan de prestatieafspraken voor de uit te voeren huisvestingszaken. Onderwerpen in het plan van 2016: Passende huisvesting, betaalbaarheid, huisvesting specifieke groepen, wonen met zorg, woningvoorraad, leefbare wijken en samenwerking. verder lezen? Dat kan in de Raamovereenkomst en prestatieafspraken 2021-2025.

 

Ondernemingsplan 2019-2022

In het ondernemingsplan 2019-2022 kunt u de plannen voor de komende jaren terugvinden.

Visitatie

Eens in de vier jaar bezoekt een visitatiecommissie onze Woningcorporatie. Deze onafhankelijk commissie geeft een objectief oordeel over het maatschappelijk presteren van de corporatie. De commissie werkt volgens de methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (6.0). In 2011, 2015 en onlangs in 2019 kreeg Plicht Getrouw bezoek van de commissie. Het visitatierapport en de reactie van Plicht Getrouw hierop kunt u hier bekijken.

Meldingsregeling bij vermoeden misstand, onregelmatigheid of integriteitsschending Plicht Getrouw

Indien u een vermoeden heeft van een misstand, een onregelmatigheid of integriteitsschending bij Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw dan kunt u via deze meldingsregeling zien hoe en bij wie u hiervan melding kunt maken.

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.