Woningcorporatie Plicht Getrouw Bennekom

Zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in Bennekom. Dat is in het kort waar Woningcorporatie Plicht Getrouw voor staat. De leden van het bestuur van de Woningcorporatie en de Raad van Toezicht zetten zich in voor de sociale huisvesting in Bennekom. Eerlijk, integer en transparant zijn belangrijke kernwoorden voor de bestuurders.

Woningcorporatie Plicht Getrouw heeft geen personeel in dienst. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie Woonstede. Zij verzorgen alle uitvoerende werkzaamheden.

Het bestuur van Woningcorporatie Plicht Getrouw bestaat uit vijf personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de volkshuisvesting. Zij zetten zich in bij Plicht Getrouw om goede en betaalbare huurwoningen in Bennekom aan te bieden. Zij werken volgens de richtlijnen van het "Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting". In het reglement Bestuur staat beschreven hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert het bestuur van Woningcorporatie Plicht Getrouw. De leden van de Raad van Commissarissen gebruiken hun kennis en kundigheid om de sociale huisvesting in Bennekom te bevorderen en zien erop toe dat de gestelde doelen behaald worden.

Op de pagina Organisatie leest u meer over het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op de pagina Documenten staan alle belangrijke documenten van en over Plicht Getrouw voor u op een rijtje.

Woonvisie

De woonvisie van de gemeente Ede is het uitgangspunt voor de samenwerking met de woningcorporaties. De gemeente en de corporaties bespreken jaarlijks hoe de corporaties kunnen bijdragen aan de doelen van de gemeente Ede voor de sociale woningbouw. Waar worden welke woningen gebouwd? Welke maatregelen zijn mogelijk om ervoor te zorgen dat huurders met een hoger inkomen doorstromen naar duurdere woningen? En hoe wordt de woonruimte toegewezen?

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.

Persbericht Prestatieafspraken


Ede, 10 december 2020

Samen verantwoordelijk voor een betaalbaar woningaanbod voor verschillende typen huishoudens.

De gemeente Ede, de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw, de Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw hebben afspraken gemaakt over betaalbaarheid, beschikbaarheid, betaalbare warmtetransitie en energiezuinigheid, huisvesting en begeleiding van senioren en kwetsbare huurders, leefbare woonomgeving en samenwerking voor de periode 2021-2025 met de focus op het komende jaar.

In Ede groeit het aantal huishoudens de komende jaren fors. Dit stelt ons voor de grote uitdaging om de sociale huurvoorraad mee te laten groeien met de totale groei van Ede. Dit vraagt om een omvangrijk nieuwbouwprogramma. Om het wonen betaalbaar te houden moet ook de warmtevoorziening betaalbaar blijven. Ook energieverbruik speelt een belangrijke rol, daarom willen de partijen een campagne opzetten om energiezuinig gedrag te bevorderen. Ook gaan partijen in 2021 onderzoek doen naar de woon- en welzijnwensen/ -behoeftes van ouderen en een inschatting van de benodigde zorg en ondersteuning tot 2040. Belangrijk bij alles is de betrokkenheid van de huurders. Daarom willen de partijen huurders nog meer stimuleren en activeren om mee te denken over de ontwikkeling van hun wijk en/of complex door bijvoorbeeld een rol te spelen in een van de themagerichte adviesgroepen. Binnenkort wordt er gestart met een wervingscampagne om huurders hiervoor te enthousiasmeren.